A terület neve: Long-erdő
A terület kódja: HUBN20081
A terület nagysága: 3098,9 hektár
Tengerszint feletti magasság: 95-152
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 110
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – Special Areas of Conservation (SAC)

 Jelölő fajok:

Kétéltű hüllő 
FajnévTudományos név
Közönséges tarajos gőteTriturus cristatus
mocsári teknősEmys orbicularis
vöröshasú unkaBombina bombina
Hal 
FajnévTudományos név
BalinAspius aspius
GardaPelecus cultratus
Halványfoltú küllőGobio albipinnatus
Homoki küllőGobio kessleri
Réti csíkMisgurnus fossilis
Selymes durbincsGymnocephalus schraetzer
Széles DurbincsGymnocephalus baloni
TörpecsíkSabanejewia aurata
Vágó csíkCobitis taenia
Gerinctelen 
FajnévTudományos név
Díszes tarkalepkeEuphydryas maturna
Erdei szitakötőOphiogomphus cecilia
Lápi szitakötőLeucorrhinia pectoralis
SkarlátbogárCucujus cinnaberinus
SzarvasbogárLucanus cervus
Széles tavicsíkbogárGraphoderus bilineatus
Tompa folyamkagylóUnio crassus
Zempléni futrinkaCarabus zawadszkii
  
  
  
  
  
  

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensisSanguisorba officinalis)

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-PadionAlnion incanaeSalicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus roburUlmus laevis és Ulmus minorFraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása

 

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)

Általános célkitűzés:A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:  

  • Az erdőkben és az erdőszegélyekben megtalálható idegenhonos fa- és cserjefajok (Acer negundo, Fraxinus pensylvanica, Amorpha fruticosa) állományainak visszaszorítása, a kőriselegyes keményfás ligeterdők területének növelése, a kőrisfajok (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) jelenlétének biztosítása szükséges Egészségügyi termelések esetében 5 m3/ha mértékig álló (vastag) holtfa visszahagyása, illetve a vágáskorok emelése szükséges.
  • Az erdőkben drasztikus élőhely-változásokkal járó erdészeti beavatkozások (tarvágások) kerülendők.
  • A fakitermelések, cserjeirtások vegetációs időszakon kívüli végrehajtása, erdei tisztások szegélyek kaszálásának időbeli korlátozása szükséges.
  • A zempléni futrinka állományainak fennmaradása érdekében a szegélyzónák (bokros erdőszegélyek, fejlett erdőszegély társulások) megőrzése szükséges.
  • A díszes tarkalepke állományának fennmaradásához a legalább középkorú ártéri keményfás, kőrises-tölgyes ligeterdők megőrzése szükséges, ahol a lepke számára fontos tisztásokat és szegélyeket szükséges fenntartani. A lepke élőhelyein szálaló jellegű gazdálkodás (szálalás, szálalóvágás) alkalmazandó tarvágás helyett.
  • A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.