A terület neve: Bodrogzug és Bodrog hullámtere
A terület kódja: HUBN20071
A terület nagysága: 7226,8 hektár
Tengerszint feletti magasság: 94-98
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 96
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – Special Areas of Conservation (SAC)

Jelölő fajok:

Kétéltű-hüllő 

 Fajnév 

 Tudományos név 

 közönséges tarajosgőte 

 Triturus cristatus 

 mocsári teknős 

 Emys orbicularis 

 vöröshasú unka 

 Bombina bombina 

 Fajnév 

 Tudományos név 

 balin 

 Aspius aspius 

 garda 

 Pelecus cultratus 

 halványfoltú küllő 

 Gobio albipinnatus 

 homoki küllő 

 Gobio kessleri 

 lápi póc 

 Umbra krameri 

 réti csík 

 Misgurnus fossilis 

 selymes durbincs 

 Gymnocephalus schraetzer 

 széles durbincs 

 Gymnocephalus baloni 

 szivárványos ökle 

 Rhodeus sericeus amarus 

 törpecsík 

 Sabanejewia aurata 

 vágó csík 

 Cobitis taenia 

Gerinctelen

 Fajnév

 Tudományos név 

 díszes tarkalepke 

 Euphydryas maturna 

 erdei szitakötő 

 Ophiogomphus cecilia 

 kis lemezcsiga 

 Anisus vorticulus 

 lápi szitakötő 

 Leucorrhinia pectoralis 

 nagy tűzlepke 

 Lycaena dispar 

 szarvasbogár 

 Lucanus cervus 

 széles tavicsíkbogár 

 Graphoderus bilineatus 

 tompa folyamkagyló 

 Unio crassus 

Emlős 

 Fajnév 

 Tudományos név 

 csonkafülű denevér 

 Myotis emarginatus 

 hegyesorrú denevér 

 Myotis blythii 

 közönséges denevér 

 Myotis myotis 

 nagy patkósdenevér 

 Rhinolophus ferrumequinum 

 tavi denevér 

 Myotis dasycneme 

 vidra 

 Lutra lutra 

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3130

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3160

Természetes disztróf tavak és tavacskák

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensisSanguisorba officinalis)

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-PadionAlnion incanaeSalicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus roburUlmus laevis és Ulmus minorFraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)

Általános célkitűzés:A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:  

  • Az ártéri mocsárrétek fennmaradását az időszakos vízállástól függően évenként legalább egyszer történő kaszálással, illetve szakaszoló, vagy pásztorló legeltetéssel szükséges biztosítani. A kaszálóréteken megjelenő özönnövény fajok eltávolítandók, cserjésedés esetén a megjelenő fásszárúak is. A degradálódott foltokon az özönnövényeket (pl. gyalogakác) visszaszorításával szükséges az állapotukat javítani.
  • A puhafás ligeterdők esetében a zavartalanság biztosítása mellett az élőhelyen esetlegesen megjelenő invázív fásszárú növények (Acer negundoFraxinus pennsylvanica) eltávolítandók. A puhafás ligeterdők területarányát a nemesnyaras állományok rovására növelni szükséges. Meglevő ligeterdők helyén a továbbiakban idegenhonos állományok nem alakíthatók ki. Tarvágás helyett mindenütt szálaló jellegű gazdálkodás (szálalás, szálalóvágás) végezhető.
  • Minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében szükséges a szálláshelyek zavartalanságának biztosítása a és a kedvező adottságok (pl. megfelelő méretű berepülőnyílások, héjazat) fenntartása. Szaporodási időszakban minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében az épületek díszkivilágítása mellőzendő.
  • A lehető legnagyobb számban meghagyandók az erdőkben a denevérek számára alkalmas odvas fák.
  • A denevérek táplálékául szolgáló szúnyogok irtása mellőzendő.
  • A széles tavicsíkbogár állományának megőrzése céljából szükséges fenntartani a tiszta vizű holtmedrek és azok vegetációjának zavartalanságát, biztosítani kell az átöblítő hatású árvizek számára a tavak szabad átjárhatóságát.
  • A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

2008 09 10 113

 

2009 08 31 112