2009 04 25 150

A terület neve: Long-erdő
A terület kódja: HUBN20081
A terület nagysága: 3098,9 hektár
Tengerszint feletti magasság: 95-152
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 110
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület - Special Areas of Conservation (SAC)

 Jelölő fajok:

Kétéltű hüllő  
Fajnév Tudományos név
Közönséges tarajos gőte Triturus cristatus
mocsári teknős Emys orbicularis
vöröshasú unka Bombina bombina
Hal  
Fajnév Tudományos név
Balin Aspius aspius
Garda Pelecus cultratus
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus
Homoki küllő Gobio kessleri
Réti csík Misgurnus fossilis
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer
Széles Durbincs Gymnocephalus baloni
Törpecsík Sabanejewia aurata
Vágó csík Cobitis taenia
Gerinctelen  
Fajnév Tudományos név
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus
Szarvasbogár Lucanus cervus
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus
Tompa folyamkagyló Unio crassus
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii
   
   
   
   
   
   

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása

 

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)

Általános célkitűzés:A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:  

  • Az erdőkben és az erdőszegélyekben megtalálható idegenhonos fa- és cserjefajok (Acer negundo, Fraxinus pensylvanica, Amorpha fruticosa) állományainak visszaszorítása, a kőriselegyes keményfás ligeterdők területének növelése, a kőrisfajok (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) jelenlétének biztosítása szükséges Egészségügyi termelések esetében 5 m3/ha mértékig álló (vastag) holtfa visszahagyása, illetve a vágáskorok emelése szükséges.
  • Az erdőkben drasztikus élőhely-változásokkal járó erdészeti beavatkozások (tarvágások) kerülendők.
  • A fakitermelések, cserjeirtások vegetációs időszakon kívüli végrehajtása, erdei tisztások szegélyek kaszálásának időbeli korlátozása szükséges.
  • A zempléni futrinka állományainak fennmaradása érdekében a szegélyzónák (bokros erdőszegélyek, fejlett erdőszegély társulások) megőrzése szükséges.
  • A díszes tarkalepke állományának fennmaradásához a legalább középkorú ártéri keményfás, kőrises-tölgyes ligeterdők megőrzése szükséges, ahol a lepke számára fontos tisztásokat és szegélyeket szükséges fenntartani. A lepke élőhelyein szálaló jellegű gazdálkodás (szálalás, szálalóvágás) alkalmazandó tarvágás helyett.
  • A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

2008 09 15 017

 

2011 07 13 116

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo