2008 09 10 069

A terület neve: Felső-Tisza
A terület kódja: HUHN20001
A terület nagysága: 28681,9
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület - Special Areas of Conservation (SAC)
Jelölő fajok:

Kétéltű-hüllő

Fajnév

Tudományos név

közönséges tarajosgőte

Triturus cristatus

mocsári teknős

Emys orbicularis

vöröshasú unka

Bombina bombina

Hal

Fajnév

Tudományos név

balin

Aspius aspius

botos kölönte

Cottus gobio

bucófajok magyar bucó)

Zingel zingel

bucófajok (német bucó)

Zingel streber

dunai galóca

Hucho hucho

felpillantó küllő

Gobio uranoscopus

halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus

homoki küllő

Gobio kessleri

ingolafajok

Eudontomyzon spp.

leánykoncér

Rutilus pigus

Petényi-márna

Barbus meridionalis

selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

széles durbincs

Gymnocephalus baloni

szivárványos ökle

Rhodeus sericeus amarus

törpecsík

Sabanejewia aurata

vágó csík

Cobitis taenia

Gerinctelen

Fajnév

Tudományos név

bánáti csiga

Chilostoma banaticum

beregi futrinka

Carabus hampei

díszes tarkalepke

Euphydryas maturna

erdei szitakötő

Ophiogomphus cecilia

hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

nagy tűzlepke

Lycaena dispar

sávos bödöncsiga

Theodoxus transversalis

szarvasbogár

Lucanus cervus

széles tavicsíkbogár

Graphoderus bilineatus

tompa folyamkagyló

Unio crassus

vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

Emlős

Fajnév

Tudományos név

közönséges hód

Castor fiber

vidra

Lutra lutra

Növény

Fajnév

Tudományos név

kisfészkű ászát

Cirsium brachycephalum

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:

Specifikus célok:  

 

  • A területen lévő holtmedrek kedvező ökológiai állapotban való megőrzésének stratégiájának kidolgozása. A jelenleg folyó, gyorsuló ütemű biotikus és abiotikus öregedés ellen konzervációs intézkedések kidolgozása és foganatosítása.
  • A még jó ökológiai állapotban lévő hullámtéri gyepek rendszeres, okszerű hasznosítását hosszú távon (legeltetés, kaszálás) meg kell oldani, a beerdősítés csak legvégső esetben, és akkor is csak természetszerű erdővé alakítható célállománnyal fogadható el.
  • Az inváziós növények nagy kiterjedésű homogén állományait (főként a gyalogakácosok), rendszeres kaszálással gyepként kell fenntartani, vagy át kell alakítani természetszerű erdővé.
  • A területen található erdők esetében javasolt a véderdő funkciót előtérbe helyezni a gazdasági rendeltetéssel szemben.
  • A keményfa ligeterdők esetében fokozatos átállás valamely folyamatos erdőborítást biztosító művelési módra.
  • Tájidegen fafajú állományok fokozatos átalakítása természetszerű erdőállományokká.
  • A természetszerű erdőkben az erdészeti beavatkozások (főként tarvágás) esetében idős, odvasodó faegyedek (fehér és feketenyár), valamint holt faanyag meghagyása;
  • Az élet- és vagyonbiztonságot figyelembe véve a meder speciális élőhelytípust jelentő elemeinek (palajok, zátonyok, szakadópartok), illetve a vízparti zonáció (partél – bokorfüzes – ligeterdő) megőrzése.
  • A site területére eső folyószakaszt a jelölő folyóvizi fajok (körszájú, hal, rovar, puhatestű) ökológiai igényeinek megfelelő állapotban kell megőrizni, az élőhely átalakítása (pl. áramlási viszonyok megváltoztatása mederduzzasztással, nagy mértékű mederalakítás, kanyarátvágás) nem elfogadható.
  • A területre eső folyószakasz a jelölő folyóvízi (hal, rovar, puhatestű) fajok ökológiai igényeinek megfelelő állapotban való megőrzése, az élőhely védelme az áramlási viszonyok megváltoztatásával, mederduzzasztással, nagymértékű mederalakítással, kanyarátvágással járó átalakításokkal szemben.

 

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo