2008 09 10 069

Name of the areae: Upper-Tisza
Code of the area: HUHN20001
Extent of the area: 28681.9
Status of the area within the Natura 2000 system: Special Areas of Conservation (SAC)

Nominator species:
Amphibian-reptile

Kétéltű-hüllő

Fajnév

Tudományos név

közönséges tarajosgőte

Triturus cristatus

mocsári teknős

Emys orbicularis

vöröshasú unka

Bombina bombina

Hal

Fajnév

Tudományos név

balin

Aspius aspius

botos kölönte

Cottus gobio

bucófajok magyar bucó)

Zingel zingel

bucófajok (német bucó)

Zingel streber

dunai galóca

Hucho hucho

felpillantó küllő

Gobio uranoscopus

halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus

homoki küllő

Gobio kessleri

ingolafajok

Eudontomyzon spp.

leánykoncér

Rutilus pigus

Petényi-márna

Barbus meridionalis

selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

széles durbincs

Gymnocephalus baloni

szivárványos ökle

Rhodeus sericeus amarus

törpecsík

Sabanejewia aurata

vágó csík

Cobitis taenia

Gerinctelen

Fajnév

Tudományos név

bánáti csiga

Chilostoma banaticum

beregi futrinka

Carabus hampei

díszes tarkalepke

Euphydryas maturna

erdei szitakötő

Ophiogomphus cecilia

hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

nagy tűzlepke

Lycaena dispar

sávos bödöncsiga

Theodoxus transversalis

szarvasbogár

Lucanus cervus

széles tavicsíkbogár

Graphoderus bilineatus

tompa folyamkagyló

Unio crassus

vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

Emlős

Fajnév

Tudományos név

közönséges hód

Castor fiber

vidra

Lutra lutra

Növény

Fajnév

Tudományos név

kisfészkű ászát

Cirsium brachycephalum

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Nature protection priorities and objectives
Priority (SDF 4.2 Quality and Importance): The maintenance and reconstruction are emphasized importance goals following species and habitat types.

Nature protection objectives (SDF 6.2 Management)
General objective: Nature protection objective of Natura 2000 area is that keeping, maintaining, reconstructing a favourable nature protection position for the species and habitats which are socially important, as well as the natural condition of Natura 2000 areas, and the insurance of the sustaining economies’ criterions.

Specific goals:

  • Development of the strategy of the preservation of favorable ecological conditions of dead beds in the area. Implementation and development of conservational actions against the currently occuring, increasing rhythmical biotic and abiotic aging.
  • Regular recovery of floodplain grasses (in the long run – grazing, mowing) – which are still in good ecological condition – has to be done, afforestation is only acceptable as a last chance, and only with the shapeable target substance.
  • Large expanding homogeneous substance of the invading plants (mainly pedestrain acacias) has to be maintained with regular mowing, or it has to be transformed to a natural forest.
  • It is recommended to put into priority the protective forest function against the economical function in case of forest of the area.
  • The change-over is progressive to some constant forest cover ensuring cultivation mode in case of the hardwood gallery forests.
  • Progressive alteration of land foreign tree species substance to forest substances.
  • In case of forestry interventions (mainly clear-cut) in the natural forest, preservation of old, hollowing tree entities (white and black poplar) is really important, as well as the preservation of dead tree materials;
  • Preservation of the water bed’s special habitat units, (river residues, reefs, tearing banks) and the waterside (shore edge – bush willows – gallery forests) zones by taking into account the life- and property security.
  • It is necessary to preserve the appropriate condition of ecological needs for the nominator living water species (round mouth, fish, insect, boneless), conversion of the habitat is not acceptable (e.g. flowing rate changing with bed bloating, large degree bed forming, curve intersections).
  • It is necessary to preserve the appropriate condition of ecological needs for the nominator living water species (fish, insect, boneless), and to protect the habitat againts the changings on the flow rates, bed bloatings, large degree bed formings and curve intersections.

 

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo