2009 04 25 150

 

Name of the area: Long-forest
Code of the area: HUBN20081
Extent of the area: 3098.9 hectare
Altitude: 95-152 meters
Average altitude of the area: 110 meters
Status of the area within the Natura 2000 system: Special Areas of Conservation (SAC)

 

Nominator species:
Amphibians-reptile

Kétéltű hüllő  
Fajnév Tudományos név
Közönséges tarajos gőte Triturus cristatus
mocsári teknős Emys orbicularis
vöröshasú unka Bombina bombina
Hal  
Fajnév Tudományos név
Balin Aspius aspius
Garda Pelecus cultratus
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus
Homoki küllő Gobio kessleri
Réti csík Misgurnus fossilis
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer
Széles Durbincs Gymnocephalus baloni
Törpecsík Sabanejewia aurata
Vágó csík Cobitis taenia
Gerinctelen  
Fajnév Tudományos név
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus
Szarvasbogár Lucanus cervus
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus
Tompa folyamkagyló Unio crassus
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii
   
   
   
   
   
   

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Nature protection priorities and objectives
Priority (SDF 4.2 Quality and Importance): The maintenance and reconstruction are emphasized importance goals for the following species and habitat types.

Nature protection objectives (SDF 6.2 Management)
General objective: Nature protection objective of Natura 2000 area is that keeping, maintaining, reconstructing a favourable nature protection position for the species and habitats which are socially important, as well as the natural condition of Natura 2000 areas, and the insurance of the sustaining economies’ criterions.

Specific goals:

  • Suppression of foreign native trees and shrub species (Acer negundo, Fraxinus pensylvanica, Amorpha fruticosa) livestock in forests and forest borders, area increase of ash blend hardwood gallery forests, and the presence insurance of ash species (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) are necessary. In case of hygienic production, it is necessary to leave behind deadwood (thick) until 5 m3/hectare extent, and to increase cutting age.
  • Forest interventions with drastical habitat changes are have to be prevented in forests (clear cutting).
  • It is necessary to perform logging and shrub cleaning beyond the vegetational period, and to limit the mowing of forest glade borders temporarly.
  • For the survival of the livestocks of Zempléni carabid, it is necessary to preserve the border zones. (bushy forest borders, advanced forest border associations).
  • For the survival of the ornate nymphalidae’s livestock, it is necessary to preserve at least a middle-aged floodplain, hardwood, ashy-oaky gallery forest, where the important glades and borders shall be maintained. Selective-type management shall be applied (selective cut) in the habitat of the butterflies instead of clear-cut.
  • Livestock change monitoring is necessary in case of priority species.

2008 09 15 017

 

2011 07 13 116

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo