2012 07 24 936

Name of the area: Central-Zempléni-mountain
Code of the area: HUBN20084
Extent of the area: 8659.2 hectare
Altitude: 175-784 meters
Average altitude of the area: 450 meters
Status of the area within the Natura 2000 system: Special Areas of Conservation (SAC)

Nominator species:

Fajnév Tudományos név
sárgahasú unka Bombina variegata
Gerinctelen  
Fajnév Tudományos név
*csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria
*havasi cincér Rosalia alpina
dobozi pikkelyescsiga Hygromia kovacsi
erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica
erdélyi tarsza Isophya stysi
gyászcincér Morimus funereus
kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus
nagy hőscincér Cerambyx cerdo
nagy tűzlepke Lycaena dispar
skarlátbogár Cucujus cinnaberinus
szarvasbogár Lucanus cervus
vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius
vízi futrinka Carabus variolosus
zempléni futrinka Carabus zawadszkii
Hal  
Fajnév Tudományos név
ingolafajok Eudontomyzon spp.
Petényi-márna Barbus meridionalis
Emlős  
Fajnév Tudományos név
*farkas Canis lupus
hegyesorrú denevér Myotis blythii
hiúz Lynx lynx
kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros
közönséges denevér Myotis myotis
nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum
nagyfülű denevér Myotis bechsteini
piszedenevér Barbastella barbastellus
növény  
Fajnév tudományos név
illatos csengettyűvirág Adenophora lilifolia
sűrű csetkáka Eleocharis carniolica
zöld seprőmoha Dicranum viride

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

4030

Európai száraz fenyérek

5130

Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben

6190

* Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

6230

* Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

6240

* Szubpannon sztyeppék

6410

Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)

6430

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

6520

Hegyi kaszálórétek

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

8230

Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével

8310

Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

9110

Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)

9130

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)

9180

* Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0

* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulus-szal

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

Nature protection prioritites and objectives
Priority (SDF 4.2 Quality and Importance): The maintenance and reconstruction are emphasized importance goals for the following species and habitat types.

Nature protection objectives (SDF 6.2 Management)
General objective: Nature protection objective of Natura 2000 area is that keeping, maintaining, reconstructing a favourable nature protection position for the species and habitats which are socially important, as well as the natural condition of Natura 2000 areas, and the insurance of the sustaining economies’ criterions.

Specific goals:

 • The shrubbing and forestation have to be driven back constantly, primarily with selective hand shrub cleaning. In order to maintain the species-rich hair grasses, it is necessary to mow once a year, or maybe to graze with an appropriate livestock.
 • The maintenance of blue rye grass fen meadows and mountain meadows have to be ensured with at least one – possibly at the end of the summer – mowing a year, the shrubbing and forestation have to be driven back constantly, primarily with selective hand shrub cleaning, in case of this intervention, the protected eary willow is emphasized (Salix aurita).
 • In order to maintain the sphagnum fens, it is necessary to ensure the tranquility of the habitat, the water supply has to be maintained for the actual condition, the gathered rainwater can’t be deduced from the habitat. The shrubbing and forestation has to be driven back constantly, primarily with selective hand shrub cleaning, in case of this intervention, the protected eary willow is emphasized (Salix aurita).
 • In the course of civilizing cuttings (clearings, thinnings), the blend tree species and the standing dead trees are have to be preserved, the foreign native tree species (Pinus sylvestris, Picea abies, Larix decidua, etc.) are have to be removed, in case of hygienic production the standing (thick) dead tree degree has to be left behind until 5 m3/ha. Foreign native livestocks, which are living in the growing lands of calcifugous beeches, sub-montane and montane beeches are have to be transformed, livestocks affected by forest management are have to be handled by selective type interventions (selection, selective cut).
 • In order to preserve the livestock of the fragrant bluebell, mowing of its habitat is necessary once a year, and if it is needed, hand selective shrub cleaning has to be performed in its habitat, too.
 • In order to maintain the livestock of Zemplén carabid, it is necessary to preserve the border zones (bushy forest borders, high dry stalks)
 • In order to maintain the livestock of water carabid, it is necessary to preserve the watery habitats, vegetations evolving in the coastal lane of lakes (sedgy, high-dry stalky), and fens.
 • In order to maintain the livestock of transylvanian tarsa, it is needed to maintain high-grass meadows. Occasionally, selective shrub cleaning is needed to prevent excessive degree shrubbing in their habitat.
 • In order to maintain the livestock of transylvanian leaf mould grasshopper, it is necessary to preserve the high grasses and the relating dense, shrubby borders. Occasionally, selective shrub cleaning is needed to prevent excessive degree shrubbing in their habitat. High grasses are needed to be mowned particularly (e.g. striped).
 • In order to maintain the livestock of alpine capricorn beetle, it is necessary to ensure the presence of dead timber, and to leave the injured, feet drought trees back.
 • The livestock of Doboz scaled snail can be preserved by ensuring the calmness of fresh, wet forests (which means their habitat), as well as decreasing the damage caused by the game stock. For protection of the species, end-usage, clear-cutting production, and thinning of the tree stock (which causes flood in the area) are have to be avoided.
 • In order to maintain the livestock of burnet ant buttercup, it is necessary to mow the fresh grasses of burnet fields. Mowing in these grasses is needed to be pushed at least partly to the end of the summer, or it is necessary to leave a part of the grass uncut.
 • For the livestock survival of Tisza lamprey and the Petény barbel, it is necessary to maintain nature-friendly condition, faster flowing creek sections where the longitudinal crossing is ensured. It is also necessary to maintain the creek-side accompanying tree vegetation, in the edge of the low water bed, too. In favor of the increase of their livestock, it is necessary to drive back the settled trout livestocks. It has to be enforced in the piscatorial firm plans, that fish setup can be performed only in justifiable cases, and only native, water area significant fish species are installable.
 • In case of all significant building residental bat colony, insurance of tranquility in accommodations and the maintenance of favourable conditions are necessary. (e.g. appropriate size fly-in gaps, shell). Floodlight has to be avoided in case of all significant building residental bat colony in the breeding season
 • In all important wintering places, disturbance of bats has to be avoided in the entire wintering season, and cavern entries shall be paused. In case of all closed or not properly closed caverns, the establishment of bat-friendly and safe bat entrances is necessary. We also have to take care of the maintenance and control of low stability mine slots.
 • Hollow trees in forests have to be preserved in the highest number possible for bats.
 • Regarding the conservation of the lynx livestock, the tranquility of forests (which means their habitat) has to be ensured. In favor of this, appearence of higher headcount tourist groups and mass sports events have to be limited and prevented.
 • Livestock change monitoring is necessary in case of the priority species.

 

2011 06 07 073

 

2012 07 24 871

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo