2009 08 03 009

Name of thea area: Bodrogzug and Bodrog’s flood plain
Code of the area: HUBN20071
Extent of the area: 7226.8 hectare
Altitude: 94-98 meters
Average altitude of the area: 96 meters
Status of the area within the Natura 2000 system: Special Areas of Conservation (SAC)

Nominator species:
Amphibian-reptile

Kétéltű-hüllő 

 Fajnév 

 Tudományos név 

 közönséges tarajosgőte 

 Triturus cristatus 

 mocsári teknős 

 Emys orbicularis 

 vöröshasú unka 

 Bombina bombina 

 Fajnév 

 Tudományos név 

 balin 

 Aspius aspius 

 garda 

 Pelecus cultratus 

 halványfoltú küllő 

 Gobio albipinnatus 

 homoki küllő 

 Gobio kessleri 

 lápi póc 

 Umbra krameri 

 réti csík 

 Misgurnus fossilis 

 selymes durbincs 

 Gymnocephalus schraetzer 

 széles durbincs 

 Gymnocephalus baloni 

 szivárványos ökle 

 Rhodeus sericeus amarus 

 törpecsík 

 Sabanejewia aurata 

 vágó csík 

 Cobitis taenia 

Gerinctelen

 Fajnév

 Tudományos név 

 díszes tarkalepke 

 Euphydryas maturna 

 erdei szitakötő 

 Ophiogomphus cecilia 

 kis lemezcsiga 

 Anisus vorticulus 

 lápi szitakötő 

 Leucorrhinia pectoralis 

 nagy tűzlepke 

 Lycaena dispar 

 szarvasbogár 

 Lucanus cervus 

 széles tavicsíkbogár 

 Graphoderus bilineatus 

 tompa folyamkagyló 

 Unio crassus 

Emlős 

 Fajnév 

 Tudományos név 

 csonkafülű denevér 

 Myotis emarginatus 

 hegyesorrú denevér 

 Myotis blythii 

 közönséges denevér 

 Myotis myotis 

 nagy patkósdenevér 

 Rhinolophus ferrumequinum 

 tavi denevér 

 Myotis dasycneme 

 vidra 

 Lutra lutra 

Élőhely típusok

Élőhely kód

Élőhely

3130

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3160

Természetes disztróf tavak és tavacskák

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Nature protection priorities and objectives
Priority (SDF 4.2 Quality and Importance): The maintenance and reconstruction are emphasized importance goals for the following species and habitat types.

Nature protection objectives (SDF 6.2 Management)
General objective: Nature protection objective of Natura 2000 area is that keeping, maintaining, reconstructing a favourable nature protection position for the species and habitats which are socially important, as well as the natural condition of Natura 2000 areas, and the insurance of the sustaining economies’ criterions.

Specific goals:

  • In order to maintain the marsh meadows, it is necessary to mow – depending on the periodic water level – at least once a year, and to ensure the maintenance with sectional, or shepherd grazing. The flood plant species, which appear in hayfield meadows are have to be removed, in case of shrubbing the appearing woodies are also have to be removed. It is necessary to mend their condition by holding back the floodplants (e.g. false indigo) in the degraded spots.
  • In case of existing softwood gallery forests, besides ensuring undisturbed environment, the occasionally appearing invasive woody plants (Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica) are have to be dislodged. It is necessary to increase the area rate of softwood gallery forests to the prejudice of the noble poplar substance. Mowing-style farming can be applied everywhere, instead of clear-cut (clear cutting).
  • In case of all significant building residental bat colony, insurance of tranquility in accommodations and the maintenance of favourable conditions are necessary. (e.g. appropriate size fly-in gaps, shell). Floodlight has to be avoided in case of all significant building residental bat colony in the breeding season
  • Hollow trees in forests are have to be preserved in the highest number possible for bats.
  • The disinfestation of mosquitos (which serves as nutrition for bats) has to be avoided.
  • In the aim of preserving the livestock of lake rayfish, it is necessary to maintain the tranquility of clean water dead beds, and their vegetation, free-crossing of lakes has to be ensured for softener effect floods.
  • Livestock change monitoring is necessary in case of priority species.

2008 09 10 113

 

2009 08 31 112

A weblap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Magyarország Kormányának LEADER keretéből
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.

logo